چهارشنبه, 28 آذر, 1397 - 00:20

پرتال کارکنان

                

               دریافت تنظیمات مرورگر                                                سیستم مشاهده کارکرد کارکنان                            
                
                    سیستم مدیریت کیفیت                                                  سیستم مکاتبات داخلی
 
 
               
         سامانه فراگیر آموزش(کارکنان شرکت)                                      سیستم مدیریت فرایند آموزش